Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Grafika zakładki Statut.

Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Gródku nad Dunajcem

RADA GMINY Gródek nad Dunajcem

Uchwała nr xxv/174/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Gródku nad Dunajcem.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2016 poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r. poz. 406), Rada Gminy Gródek nad Dunajcem uchwala, co następuje:

§1. Przyjmuje się Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Gródku na Dunajcem jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§2. Traci moc uchwała nr IX/71/2007 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Gródku nad Dunajcem zmieniony uchwałą Nr V1/33/201 1 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 16 luty 201 Ir. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Gródku nad Dunajcem (Dz.Urzęd.Woj.Mał. z 2007 roku Nr 719 poz.4730)

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek nad Dunajcem.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rad Gminy

Józef Klimek

Załącznik do Uchwały Nr xxv/174/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 czerwca 2016 r.

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GRÓDKU NAD DUNAJCEM

Postanowienia ogólne

§1. Gminny Ośrodek Kultury, zwany dalej GOK został utworzony na mocy Uchwały nr IV/27/2000 Rady Gminy w Gródku nad Dunajcem z dnia 20.09.2000r. i działa na podstawie

 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminy (Dz.U.2016r. poz. 446 z późniejszymi zmianami)
 2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)
 3. Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 0 sporcie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późniejszymi zmianami.)
 4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami.)
 5. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późniejszymi zmianami.)
 6. Postanowień niniejszego statutu.

§2.

 1. GOK jest samorządową instytucją kultuły, podlegającą wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.
 2. GOK posiada osobowość prawną.

§3. GOK obejmuje swoją działalnością teren Gminy Gródek nad Dunajcem.

§4. Siedzibą GOK jest Gródek nad Dunajcem.

§5. Organizatorem dla GOK jest Gmina Gródek nad Dunajcem.

§6.

 1. GOK na zasadach określonych w odrębnych umowach może realizować zadania we współdziałaniu z innymi podmiotami (np. Ochotniczą Strażą Pożarną, szkołami podstawowymi i gimnazjum, organizacjami młodzieżowymi, stowarzyszeniami, osobami fizycznymi itp.).
 2. GOK może realizować zadania innych jednostek i instytucji kultury w oparciu o odrębne zawarteumowy lub porozumienia, określające zasady finansowania tych zadań.
Cel i przedmiot działania.

§7.

 1. Podstawowym celem statutowym GOK-u jest prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury.
 2. Do zadań GOK-u w szczególności należy:
 • Rozpoznawanie oraz rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych,
 • Przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych,
 • Kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze wielokierunkowej działalności, zgodnie z założeniami polityki kulturalnej państwa i samorządu Gminy Gródek nad Dunajcem,
 • Inicjowanie, programowanie i organizowanie działalności kulturalnej, artystycznej i czytelnictwa,
 • Realizacja zadań w zakresie edukacji i kultywowania lokalnych tradycji,
 • Zaspokajanie potrzeb dzieci i młodziežy poprzez stworzenie możliwości dożywiania w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Gródek nad Dunajcem,
 • Promocja Gminy Gródek nad Dunajcem
 • Prowadzenie działalności sportowej polegającej na organizowaniu i realizacji przedsięwzięć sportowych zleconych przez Urząd Gminy.
 • Tworzenie i pomoc w tworzeniu Uczniowskich Klubów sportowych a w nich różnorodnych sekcji w porozumieniu ze szkołami działającymi na terenie Gminy.
 • Prowadzenie edukacji ekologicznej adresowanej do szerokich grup społecznych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodziežy i dorosłych.
 1. GOK realizuje również zadania w zakresie:
 • Rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
 • Kultywowania tradycji regionalnych oraz pomocy w realizacji nauczania regionalizmu w placówkach oświatowych na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem.
 • Upowszechniania muzyki, teatru, folkloru, filmu, plastyki, fotografii, itp.,
 • Upowszechniania rekreacji, turystyki, kultury fizycznej i sportu,
 • Współpracy ze szkołami w zakresie działalności artystycznej i rozwoju kultury fizycznej,
 • Pozyskiwanie i wdrażanie projektów skierowanych dla obszarów wiejskich zarówno dla organizacji, jak również osób fizycznych,
 • Współdziałanie z uczniowskimi i ludowymi klubami sportowymi, Gminną Biblioteką Publiczną w Gródku nad Dunajcem oraz lokalnymi stowarzyszeniami.

§8. GOK realizuje podstawowe zadania poprzez:

 • organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej, ekologicznej
 • organizowanie imprez kulturalnych, festiwali, konkursów, przeglądów, projekcji filmów, spektakli, koncertów, występów, wystaw, odczytów, wypożyczania dzieł sztuki, itp.,
 • prowadzenie nauki języków obcych,
 • prowadzenie zespołów, kół, klubów, sekcji, ognisk, itp.
 • organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych, rekreacyjnych, turystycznych,
 • prowadzenie działalności wydawniczej i prasowej (gazeta gminna, foldery , książki, albumy itp.),
 • świadczenie usług poligraficznych, fonograficznych, fotograficznych, filmowych, plastycznych oraz innych z zakresu kultury i sztuki,
 • prowadzenie sprzedaży komisowej, giełdowej, antykwarycznej dzieł sztuki, współczesnej sztuki użytkowej, ałtykułów uzytku kulturalnego, książek, rękodzieła ludowego i artystycznego,
 • prowadzenie działalności handlowej oraz różnych form działalności gospodarczej,
 • prowadzenie wypożyczalni kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego, sprzętu sportowego, sprzętu muzycznego, namiotu halowego, naczyń kuchennych i innych
 • Wynajem pomieszczeń GOK-u na różnego rodzaju pokazy przeprowadzane przez firmy komercyjne oraz innym podmiotom.
 • realizowanie imprez kulturalnych i zleconych,
 • świadczenie usług gastronomicznych,
 • świadczenie usług reklamowych, promocyjnych i graficznych,
 • świadczenie usług informatycznych i teleinformatycznych,
 • organizowanie zespołowego uczestnictwa w kulturze 17) organizowanie form indywidualnej aktywności kulturalnej,
 • świadczenie usług noclegowych
 • świadczenie usług turystycznych,
 • świadczenie usług szkoleniowych

§9.

 1. GOK spełnia funkcję koordynatora działań z zakresu kultury i kultury fizycznej.
 2. GOK ściśle współpracuje ze społecznym ruchem kulturalnym w zakresie organizacji czynnego uczestnicĎwa mieszkańców gminy w życiu kulturalnym i sportowym.
 3. GOK otacza opieką i pomocą merytoryczną amatorskie ruchy artystyczne i twórców ludowych, sprawuje mecenat nad młodymi talentami.
 4. GOK współdziała w realizacji zadań w zakresie opieki nad zabytkami, pomnikami kultury narodowej, zabytkami i pomnikami przyrody.
 5. GOK propaguje wiedzę ekologiczną i potrzebę ochrony środowiska naturalnego.
 6. GOK podejmuje zadania służące reklamie i promocji gminy w regionie i poza nim.
Zarządzanie i organizacja pracy

§10.

 1. GOK swoją działalność prowadzi w oparciu o posiadany majątek .
 2. GOK może na terenie gminy za zgodą organizatora tworzyć dodatkowe placówki filialne, na podstawie stosownej uchwały Rady Gminy Gródek nad Dunajcem.

§11.

 1. Na czele GOK-u stoi Dyrektor, który kieruje jego działalnością i reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem.
 3. Czynności w zakresie prawa pracy w stosunku do Dyrektora dokonuje Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem .
 4. Dyrektor jest Kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

§12.

Do zadań i obowiązków Dyrektora GOK-u naležy w szczególności:

 1. Dyrektor bezpośrednio, a w sprawach finansowych przy udziale głównego księgowego, sprawuje nadzór oraz kontrolę nad całokształtem pracy GOK-u.
 2. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie i działalność GOK-u.
 3. Do kompetencji dyrektora GOK-u należy w szczególności:
 • opracowywanie planów działalności merytorycznej
 • Sporządzanie sprawozdań półrocznych i rocznych z działalności GOK-u oraz przedstawianie ich Wójtowi
 • Gminy Gródek nad Dunajcem
 • Sprawowanie nadzoru nad majątkiem GOK-u
 • merytoryczna opieka nad placówkami w terenie, 5) ustanawianie pełnomocników oraz określanie granic ich umocowania,
 • składanie oświadczeń woli w imieniu GOK-u
 • nadawanie regulaminu organizacyjnego,
 • wewnętrznych aktów prawnych regulujących działalność,
 • prowadzenie kompleksowej polityki personalnej,
 • współpraca z instytucjami kultury, władzami samorządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami społecznymi.
 • Zaciąganie zobowiązań w imieniu GOK-u niezbędnych do bieżącego funkcjonowania, prowadzenia inwestycji oraz realizacji zadań z udziałem pozyskanych środków pozabudżetowych
 • Dbanie o bazę i wyposażenie placówek wchodzących w skład GOK-u

§13.

 1. Przy GOK-u może być powołana Społeczna Rada Programowa.
 2. Zasady wyboru Społecznej Rady Programowej, jej działania oraz zadania określa Regulamin, który zatwierdza Dyrektor GOK-u po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem.

§14.

W GOK-u zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej, technicznej i pomocniczej. W razie potrzeb mogą być zatrudniani specjaliści z różnych dziedzin związanych z działalnością GOK-u.

§15.

 1. Pracownicy GOK-u powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje określone w regulaminie xĄynagradzania GOK-u
 2. Wynagrodzenie pracowników jest ustalane na podstawie Regulaminu wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Gródku nad Dunajcem oraz odrębnych przepisów obowiązujących dla instytucji kultury.

§16.

 1. Szczegółową strukturę organizacyjną GOK-u, podział i zakres zadań poszczególnych stanowisk określa Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury w Gródku nad Dunajcem.
 2. Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury w Gródku nad Dunajcem nadaje Dyrektor GOK-u po uzyskaniu pozytywnej opinii Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem
Gospodarka majątkowo-finansowa.

§17.

 1. Działalność GOK-u finansowana jest ze środków publicznych określonych przez Radę Gminy Gródek nad Dunajcem, wpływów uzyskanych z prowadzenia działalności gospodarczej, funduszy celowych, darowizn, przychodów z odpłatnej działalności kulturalnej, ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych i innych .
 2. Wysokość rocznej dotacji podmiotowej dla GOK-u ustala Rada Gminy Gródek nad Dunajcem na podstawie projektu planu finansowego przedstawionego przez Dyrektora GOK-u
 3. GOK może otrzymać również dotacje:
 • celowe, służące finansowaniu lub dofinansowaniu kosztów realizacji inwestycji
 • celowe na realizację określonych zadań i programów.
 1. GOK pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów.
 2. GOK może zaciągać zobowiązania niezbędne do bieżącego funkcjonowania, prowadzenia inwestycji oraz realizacji zadań z udziałem pozyskanych środków pozabudżetowych.

§18.

GOK prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania na zasadach obowiązujących instytucje kultury.

§19.

GOK może prowadzić działalność gospodarczą niekolidującą z programem działania w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na cele statutowe.

§20.

 1. Podstawą gospodarki finansowej GOK-u jest plan finansowy GOK-u zatwierdzony przez Dyrektora z uwzględnieniem wysokości dotacji podmiotowej organizatora.

§21.

 1. Zysk netto po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego będzie zwiększał fundusz rezerwowy.
 2. Strata netto po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego będzie pokrywana z funduszu rezerwowego. Jeżeli strata jest wyższa niż Fundusz rezerwowy, to pozostałą jej część pokrywa się z funduszu instytucji kultury.
Postanowienia końcowe.

§22.

Statut GOK-u nadaje Rada Gminy Gródek nad Dunajcem

§23.

Zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury może dokonać Rada Gminy w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

§24.

Gminny Ośrodek Kultury używa pieczątki podłużnej w pełnym brzmieniu:

GMINNY OŚRODEK KULTURY

W GRÓDKU NAD DUNAJCEM 28

Tel. 018 440-15-27

NIP734-28-53-376 Regon 000659390

§25.

Likwidacja Gminnego Ośrodka Kultury może nastąpić na podstawie stosownej uchwały Rady Gminy, z zachowaniem warunków określonych w ustawie.

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Klimek

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-12-28 21:05:17przez:
Opublikowano:2020-12-28 00:00:00przez:
Podmiot udostępniający: Gminny Ośrodek Kultury w Gródku nad Dunajcem
Odwiedziny:5378

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury w Gródku nad Dunajcem

GOK w Gródku nad Dunajcem
Gródek nad Dunajcem 28

33-318 Gródek nad Dunajcem

telefon: +48 18 440 15 27

Godziny urzędowania :

poniedziałek - piątek : 7:30 - 15:30